Participatie

De adviesgroep

De adviesgroep vergemakkelijkt het nemen en uitvoeren van bepaalde beslissingen binnen de school. Een adviesgroep is een denktank en een klankbord voor de directeur. De groep heeft, zoals de naam het zegt, het recht advies uit te brengen bij beleidsopties allerhande, bij aanpassing of vernieuwing van interne reglementering, bij keuze en modaliteiten van schoolprojecten etc. De klemtoon ligt hoofdzakelijk op pedagogische en praktische aspecten van het schoolleven.

Een directeur die deze groep ernstig neemt, is geneigd de consensus die hier bereikt wordt ook te volgen. Overleg in de adviesraad creëert een veel breder draagvlak. De communicatie met en de inspraak vanuit het leraarslokaal verloopt makkelijker.

Deze adviesgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Roland Severijns als voorzitter
 • Lut Severijns als secretaris en voor het ondersteunend personeel
 • Tom Verheyden als Adjunct-directeur
 • Bob Peeters voor preventie
 • Twee afgevaardigden per graad, door verkiezing aangeduid of bij gebrek aan kandidaten voor verkiezingen op vrijwillige basis, liefst gespreid over de graden:
  • Tanja Keuppens
  • Els Vanderlinden
  • Charles Faveere
  • Jurgen Quaeyhaegens
  • Edith Schouteden
  • Leen Swellen

De adviesgroep moet een open groep zijn. Indien nodig kunnen ook andere leraars mee vergaderen als zij iets specifieks voor te stellen hebben. In geen geval mag de adviesgroep een apart clubje zijn dat geïsoleerd is van het leraarslokaal.  Adviesraadleden moeten gevoelig zijn voor wat er leeft bij de collega’s en dit aanbrengen in de vergaderingen. Zo vormen zij een klankbord voor de directie en de IM. Omgekeerd is het ook de taak van de adviesgroepleden de consensus die in deze raad bereikt wordt uit te dragen en te duiden in het leraarslokaal.

Er wordt tweewekelijks vergaderd, telkens van 14.00 tot 16.00 uur op vrijdagnamiddag. De directeur stelt vooraf een agenda op en hangt die uit in het leraarslokaal of neemt hem op in de wekelijkse Nieuwsbrief. Elk lid van de adviesgroep kan bovendien agendapunten aandragen. De verslagen zijn op Smartschool te vinden voor alle personeelsleden.


Is het LOC dan nog relevant? Toch wel. De adviesgroepuitspraken – veelal van pedagogische en praktische aard - kunnen zorgen voor een soepeler werking. Soms gebeurt hier ook de voorbereiding op een aantal typische LOC-agendapunten. Via de adviesgroep kan men het veld aftasten en controleren of er een draagvlak is voor bepaalde veranderingen. Het LOC is echter het officiële bekrachtigingsorgaan. Ook kan men hier de adviezen nog bijsturen.       

Strikt personeelsgebonden zaken kunnen/mogen trouwens uitsluitend door het LOC behandeld worden.

De interne beroepscommissie

De interne beroepscommissie is als volgt samengesteld:

 • een afgevaardigde van de Inrichtende Macht,
 • een ouder (aangeduid via de participatieraad),
 • een CLB-medewerker
 • en een onafhankelijk jurist.

Bij de voorzitter van de commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school, en ook als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar. De directeur bewaakt het vlot verloop van de procedure, maar maakt geen deel uit van de commissie.

De pastorale werkgroep

De pastorale werkgroep probeert de christelijke waarden binnen de school zichtbaar te maken door vieringen, bezinningsmomenten, retraites, een sociale dag, etc. Men zet zich ook in voor acties zoals Vredeseilanden, Broederlijk Delen,….

Er wordt verder geprobeerd een dialoog op te bouwen tussen onze school en de scholen van de Aalmoezeniers in Congo. De groep steunt het project "Congo"

Dit gebeurt met o.a. een adoptieproject, de verkoop van wafels en frisco's en Afrikaanse producten, een posterbeurs, lezingen, infomomenten en de organisatie van een Congoweek op school. Met de hulp van de Aalmoezeniers die ter plaatse werken, geven we de leerlingen een concreet beeld van wat er ginds gebeurt met onze steun en welke noden er allemaal zijn. Op deze manier proberen we de leerlingen te sensibiliseren voor de noden van de Derde Wereld. We proberen leerlingen vanuit ons eigen opvoedingsproject aan te zetten tot solidariteit en hulp aan de medemens. We verruimen ook de blik van onze leerlingen naar het Afrikaans Continent, politiek, geografisch, economisch én cultureel.

We werken ook aan solidariteit dichter bij huis. We trachten bijvoorbeeld voor leerlingen die te maken hebben met een overlijden of ernstige ziektes een luisterend oor te zijn.

 

 

De medewerkers van de pastorale werkgroep zijn:

 • Veerle Van Hoofstat
 • Silke De Feyter
 • Ine Thys
 • Hilde Keppens
 • Jurgen Quaeyhaegens
 • Els Vanderlinden
 • Pascaline Strumane
 • Roland Severijns

Het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Brabant Oost, een CLB met 4 vestigingen in Aarschot, Diest, Keerbergen en Tienen.
Wij worden begeleid door de vestiging in Tienen:

Vrij CLB Brabant Oost, vestigingsplaats Tienen
Veldbornstraat 18
3300 Tienen
016 81 31 05
Email: info-tienen@vrijclbbrabantoost.be
Website: Vrij CLB Brabant Oost | Vrij CLB Netwerk

Het CLB is elke werkdag open van 8u tot 12u30 en van 13u tot 16u. Op maandagnamiddag zijn ze gesloten wegens teamvergadering. Ook buiten deze openingsuren kunnen afspraken vastgelegd worden in rechtstreeks overleg met de betrokken medewerker. Er is ook geregeld een overleg tussen school en CLB in functie van de begeleiding van de leerlingen.

Je kan terecht met al je vragen en bezorgdheden over uw zoon/dochter bij een CLB-medewerker verbonden aan onze school. Hij/zij zal met jou de vraag verder analyseren en indien er nood is aan een uitgebreider traject (het in kaart brengen van onderwijsbehoeftes, het begeleiden van sociaal-emotionele problemen, het opvolgen van de ontwikkeling, …) zal hij/zij met jou bekijken wat de verdere stappen zijn. Er kan intern of extern doorverwezen worden.

Indien een kind in zijn ontwikkeling bedreigd is en intensieve hulp nodig heeft, zal een medewerker van Het Ankerteam contact met u opnemen.

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.

Hoe werkt het CLB?
Het CLB werkt VRAAGGESTUURD vertrekkende vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, zijn ouders of de school.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als deze leerling hiermee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling zelf in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (de leerling wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van zijn/haar ouders nodig. De leerling en zijn ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

School en CLB wisselen op contactmomenten (cel leerlingbegeleiding) enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. De ouders of de leerling (in principe vanaf 12 jaar) moeten toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB.

Het CLB:

 • Stelt het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren CENTRAAL. Zij willen voor elke leerling meewerken aan gepaste zorg en gelijke kansen in het onderwijs, samen met de school en andere diensten.
 • De werking van een CLB verloopt VRAAGGESTUURD. Wij gaan in op vragen van de leerling zelf, de ouders of de school.
 • CLB-begeleiding is volledig GRATIS.
 • Ze werken discreet en hebben BEROEPSGEHEIM.
 • Op een CLB werken mensen met verschillende opleidingen IN TEAM samen.
 • Indien nodig verwijzen zij door naar een gespecialiseerde dienst.
 • Enkele tussenkomsten van het CLB gebeuren niet op vraag maar zijn VERPLICHT (noch ouders, noch leerlingen kunnen zich hiertegen verzetten):
  • Medische contactmomenten (collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten)
  • Toezicht op vaccinaties
  • Maatregelen bij besmettelijke ziekten
  • Hulp en opvolging bij afwezigheidsproblemen en bij verontrustende situaties
  • Ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen

Leerlingengegevens
Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school.  De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan de leerling of zijn ouders contact opnemen met het CLB waarmee de school samenwerkt.

Nieuwe leerlingen: Als een nieuwe leerling komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. Noch de leerling, noch de ouders hoeven daar zelf iets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je als leerling of als ouder niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moet je dit binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan het vorige CLB. Het adres van dat vorige CLB is te vinden op de website van die school of op www.onderwijskiezer.be.

Een leerling of zijn ouders kunnen zich niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kan men zich niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

Systematische contactmomenten in kader van preventieve gezondheidszorg
Er is één verplicht contactmoment in het CLB:

 • 3de jaar secundair – 14-15 jaar

en twee vaccinatiemomenten op school:

 • 1ste jaar secundair: 2 momenten voor HPV (Humaan Papillomavirus)
 • 3de jaar secundair (op zelfde moment als contactmoment): DiTePe (Kroep, Tetanus en Kinkhoest)

Als ouders of de leerling zelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan er een aangetekende brief gestuurd worden naar de directeur van het CLB. De leerling moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval zullen de ouders zelf de kosten moeten betalen. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Voor de vaccinaties geven ouders (of bekwame leerlingen zelf) expliciete toestemming.

Het nemen van profylactische maatregelen waar nodig
De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.
Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

Ter info: bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB:

 • Bof (dikoor)
 • Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)
 • Buiktyfus
 • COVID-19 (coronavirus)
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest (pertussis)
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Kroep (difterie)
 • Mazelen
 • Rode hond (rubella)
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schimmelinfecties
 • Schurft (scabiës)Tuberculose
 • Windpokken (varicella, waterpokken)

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden, mag ook steeds contact worden genomen met het CLB.

Informatiemomenten rond Onderwijsloopbaanbegeleiding:
In de vorm van algemene informatiemomenten geeft het CLB aan ouders en leerlingen heel wat informatie mee die zinvol is bij belangrijke overgangen.  De data van de informatiemomenten voor ouders vinden jullie op de CLB-website en worden aan de betrokken ouders meegedeeld via een communicatie die u via de school ontvangt.
Ook alle materialen hieromtrent vinden jullie op de CLB-website.

 • 2de middelbaar:
  • (Online) infoavond voor ouders rond de structuur in de tweede graad
  • Op vraag van school: informatie aan leerlingen rond de structuur van de tweede graad
 • 6de middelbaar:
  • (Online) infoavond voor ouders rond de mogelijkheden na het secundair onderwijs
  • Op vraag van school: informatie aan leerlingen rond de mogelijkheden na het secundair onderwijs

Extra informatie over het CLB:

 • School en CLB maakten duidelijke afspraken via de ‘samenwerkingsafspraken’
 • Algemene folder ‘Vrij CLB Brabant Oost’ en flyer ‘CLB helpt…’ kan u op de CLB-website terugvinden, bij het CLB zelf, op het secretariaat van de school.
 • Ook op de CLB-website vindt u een aantal nuttige dingen.
 • Op CLBchat.be ben je als leerling en ouder welkom met al je vragen
 • Op www.onderwijskiezer.be vind je als leerling en ouder veel informatie over het onderwijslandschap

Bijlage: 

Het LOC (Lokaal OverlegComité)

Het LOC, afkorting van "Lokaal OverlegComité", is samengesteld uit twee vertegen­woordigers van de Inrichtende Macht en evenveel vertegenwoordigers van het perso­neel. Binnen het LOC wordt geïnformeerd en onderhandeld over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op het personeel van de school. Het houdt zich bezig met het tewerkstellingskarakter en de arbeidsvoor­waarden van het personeel. Het LOC is als volgt samengesteld:

 • voor de inrichtende macht:
  - E.H. Jaak Kerkhofs, afgevaardigd beheerder
  - Roland Severijns, directeur   GSM: 0474 52 45 66
  Waverse Steenweg 1
  3320 Meldert-Hoegaarden
  Tel.: 016/76 62 71 - Fax: 016/76 54 82
   
 • voor het personeel:
  - Gerda Theunis, 016/77 85 29
  - Leen Swellen, 016 89 04 04
  - Tanja Keuppens, 016/26 17 89
  - Liesbet Goffa, 011/68 06 25

Welzijnsbeleid

Adviserende actoren van het welzijnsbeleid
 

1. Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPB)

Preventieadviseur: Bob Peeters

2. Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPB)

IDEWE, Interleuvenlaan 58, 3001 Haasrode, 016/39 04 38

3. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het comité PB is een overlegorgaan dat als algemene opdracht heeft om op een constructieve manier bij te dragen tot de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de leerlingen.
Het kan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren om het beleid ter voorkoming van ongevallen zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende situaties die rechtstreeks met de school te maken hebben. Het comité vergadert vijf maal per jaar.

 

Voorzitter:Roland Severijns
Secretaris:Bob Peeters
Voor het ondersteunend personeel: 
Voor Lichamelijke Opvoeding:Petra Craeybeckx
Voor de Wetenschappelijke vakken:Franckx Jo
Els Lavers
Carine Vallons en Thomas Van Eylen (+EHBO)

 

De schoolraad werd decretaal opgelegd sinds 1 april 2005. Hij vervangt de vroegere participatieraad.

a) Samenstelling

Ouders (*)personeellokale gemeenschap en - in het secundair onderwijs - leerlingen participeren samen aan het schoolbeleid en krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers.

De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders (*), leraren en leerlingen.

Eventueel onderliggende raden

Als de school over een pedagogische, leerlingen- of ouderraad beschikt, dan duiden deze hun respectieve vertegenwoordigers aan in de schoolraad. Waar zo'n raad niet bestaat, worden de vertegenwoordigers rechtstreeks verkozen. De stemming is geheim en verplicht voor personeel en leerlingen. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden. De raden hebben een informatie- en communicatieplicht. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

NOOT: Dergelijke onderliggende raden zijn alleen verplicht indien tenminste tien procent van respectievelijk leraars, leerlingen of ouders (*) daarom vraagt. Onze school heeft om die reden géén pedagogische raad - wel een democratisch verkozen adviesraad - en géén ouderraad, maar wèl een leerlingenraad.

b) Op het niveau van de scholengemeenschap: een medezeggenschapscollege

De schoolraden van dezelfde scholengemeenschap (SGKSO Oost-Brabant in ons geval) organiseren een "medezeggenschapscollege" dat tenminste overlegbevoegdheid heeft over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en het maken van afspraken over objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding.

c) Wat doet de schoolraad en welke zijn zijn bevoegdheden?

De schoolraad adviseert, overlegt of geeft zijn instemming.
De schoolraad oefent zijn bevoegdheden in principe uit tegenover de inrichtende macht - overeenkomstig het pedagogisch project.
Enkel over de algemene organisatie en werking van de school adviseert de schoolraad rechtstreeks aan de directeur. De inrichtende macht kan wel bevoegdheden overdragen aan de directeur.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem, informeert de schoolraad en geeft hem inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. Het decreet legt minimale bevoegdheden vast. Een overzicht in tabelvorm.

 

de schoolraadde inrichtende macht
of de directeur bij delegatie
adviseert

de bepaling van het profiel van de directeur 
het studieaanbod 
de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties 
opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer 
het nascholingsbeleid
experimenten en projecten

overlegt

het beleidsplan of -contract met het CLB

infrastructuurwijzigingen - behalve binnen artikel 17, §2; 1°, a) en c) van wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten

 de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten

het schoolwerkplan

het schoolreglement (behalve orde- en tuchtreglement en bijdragen ouders (*): zie instemming)

het welzijns- en veiligheidsbeleid op school

duur en tijdstip stage

stemt in

 

het orde- en tuchtreglement in hoofde van leerlingen

de lijst van bijdragen die aan de ouders (*) kunnen worden gevraagd en de afwijkingen daarop

de organisatie van extra-muros- en parascolaire activiteiten

d) De rol van de inrichtende macht ten opzichte van de schoolraad

De inrichtende macht informeert de schoolraad en geeft hem inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. 
De schoolraad adviseert of overlegt op eigen initiatief of op initiatief van de inrichtende macht. De inrichtende macht moet verantwoorden waarom zij een advies van de schoolraad niet volgt. 
Ook wanneer uit het overleg met de schoolraad geen consensus komt, verantwoordt de inrichtende macht haar eindbeslissing. De inrichtende macht neemt in elk geval de eindbeslissing.

Noot: De rechten van de schoolraad hebben geen betrekking op arbeidsvoorwaarden. Hierover spreekt het lokaal overlegcomité (LOC) zich uit.

Tags: 

Directie
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Roland Severijns Directeur Waversesteenweg 1 3320 Meldert-Hoegaarden 0474 52 45 6 r.severijns@telenet.be
Inrichtende Macht
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Frank Dewaele Willebringsestraat 43 3370 Boutersem 016720382 frank.dewaele@skynet.be
Leerlingen
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Sofie Smets Secretaris Bosveldstraat 68 3300 Tienen sofiesmets@sjcm.be
Aurélie Sempels Voorzitter Smisveldstraat 25 3370 Boutersem aureliesempels@sjcm.be
Baptiste Coopman Van Eyck Ondervoorzitter Mysteriestraat 21 3300 Tienen baptistecoopmanvaneyck@sjcm.be
Lokale Gemeenschap
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Pierre Moors Hoelenbergstraat 9A 3320 Hoegaarden 016/76 77 18 pierre.moors@pandora.be
Ann Lambeets Molenstraat 10 3320 Meldert 016/76 54 19 ann.lambeets@skynet.be
Helena Versmissen Sint-Ermelindisstraat 29 3320 Meldert 0496/59 63 2 helenaversmissen@gmail.com
Ouders
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Els Van Den heuvel Lostraat 82 3215 Pelleberg 0498/809170 els.van.den.heuvel@telenet.be
Peter Vaes Begijnenblokstraat 24 3320 Meldert 016/ 76 06 0 petervaes@telenet.be
Stijn Gryson Laukensstraat 18 3210 Lubbeek 0491/621772 stijn.gryson@telenet.be
Personeel
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Bob Peeters Voorzitter Hoelenbergstraat 15 3320 Hoegaarden 016/76 77 30 bob.peeters13@gmail.com
Edith Schouteden Langstraat 1B 3384 Attenrode 016/77 04 87 edithschouteden@telenet.be

Vanaf het schooljaar 2004-2005 moet elke middelbare school een leerlingenraad hebben.
In elke middelbare school hebben vanaf dan ook de leerlingen een zitje in de schoolraad. Die zal advies-, overleg-, en instemmingsbevoegdheid hebben.

Wat betreft de bevoegdheden en de armslag die de leerlingen in de school krijgen, gelden de afspraken binnen de school.
In onze school wordt het bestuur van de leerlingenraad democratisch verkozen door de leerlingen van het vijfde jaar. De leerlingen van het vijfde jaar krijgen de kans om zich kandidaat te stellen voor de verschillende functies binnen de leerlingenraad en zich voor te stellen via smartschool. Indien nodig worden er ook verkiezingen georganiseerd via smartschool.

De leerlingenraad 2020-2021

Voorzitter: Aurélie Sempels

Ondervoorzitter: Baptiste Coopman Van Eyck

Secretaris: Sofie Smets

Penningmeester: Jelle Vaes

Sport: Simon Vandenbempt & Jeroen Dops

Communicatie - Foto's: Coline Bietlot & Xander Gilbert

Feestcomité: Dries Dekimpe & Loïc Coopman Van Eyck

Muziek: Nore Declercq & Linde Vansteenhuyse

MT: Arne Pauwels & Dorian Van Herreweghen

Verantwoordelijke Peters en Meters: Lene Gabriels & Margaux Pelgrims

Verantwoordelijke Duurzaamheid & Verkeer: Elise Holemans & Lana Van Gerven

Tags: 

Van iedere vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat op smartschool ter beschikking van de hele school gesteld wordt. Ook deze organisatie is, naast de adviesgroep van de leraars, een onderdeel van het streven naar een participatieve school zoals ons dat wordt voorgeschreven door de overheid, maar ook door het opvoedingsproject van de Aalmoezeniers van de Arbeid.

Tags: 

 • De leerlingenraad vergadert elke eerste en derde maandag van de maand tijdens de middagpauze in de ridderzaal. Deze raad bestaat uit de bestuursraad van de leerlingenraad en de jaarverantwoordelijken van de verschillende jaren. In principe is het een open vergadering en kan iedereen binnen de school deze vergadering bijwonen.
 • Daar worden alle activiteiten voorgelegd en besproken en de verschillende partijen kunnen hun voorstellen op de agenda brengen. Weerhouden voorstellen en opmerkingen zullen aan de directie (en de adviesraad) voorgelegd worden.

Het spreekt voor zich dat de directeur van de school, de coördinator en de klassenleraars steeds aanwezig mogen zijn op de vergaderingen. Zij zullen steeds door de voorzitter / secretaris op de hoogte gebracht worden van de agendapunten.

Tags: 

De leerlingenraad 2021-2022

Voorzitter: Aurélie Sempels

Ondervoorzitter: Baptiste Coopman Van Eyck

Secretaris: Sofie Smets

Penningmeester: Jelle Vaes

Sport: Simon Vandenbempt & Jeroen Dops

Communicatie - Foto's: Coline Bietlot & Xander Gilbert

Feestcomité: Dries Dekimpe & Loïc Coopman Van Eyck

Muziek: Nore Declercq & Linde Vansteenhuyse

MT: Arne Pauwels & Dorian Van Herreweghen

Verantwoordelijke Peters en Meters: Lene Gabriels & Margaux Pelgrims

Verantwoordelijke Duurzaamheid & Verkeer: Elise Holemans & Lana Van Gerven